Helleristningene på Ramberg

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Inntil 1990-tallet visste man knapt om noen helleristninger i Moss og Rygge. Men så begynte noen entusiaster å lete. Helleristningene på Ramberg. På Nedre Ramberg ble det i 1990 oppdaget et helleristningsfelt fra bronsealderen (ca. 3000 år gamle) Til sammen omfatter feltet hele 33 skip med mannskap, hogd inn i fjellet. Dessverre har feltet blitt utsatt for vandaler som har skåret inn personnavn i den relativt myke bergarten, som her er ringerikssandstein, ikke granitt som de fleste andre steder i Østfold.

Feltet er fredet av riksantikvaren, og arkeologer vurderer nå om feltet må dekkes til på ny dersom det ikke får ligge i fred. Ristningene her er hugget på flere lave bergflater med nærmest loddrett helling mot V. Berget består av myk sandstein og ristningsflatene ligger inntil hverandre langs en skogssti. Gruppe A omfatter 34 skipsfigurer eller deler av skip og 3-4 udefinerte furer. Figurene er hugget tett sammen på en 3,2x0,3-0,6 meter stor flate, med tydelig prikkhuggingsteknikk. Flere av skipene er hugget over hverandre, og mange er usedvanlig små. Gruppe B omfatter tre skipsfigurer av samme prigghugde type som i A. Figurene er hugget spredt utover en bratt flate like N for gruppe A. Gruppe C består av to grunne skipsfigurer hugget under hverandre S på en en tilsvarende bergflate like N for B. Gruppe D ligger ca. 3,5 m S for gruppe A og omfatter moderne etterligninger av helleristninger. 3-4 skipsfigurer og en dyrefigur er hugget på en litt større, V-vendt, skrå flate. Figurene har vært tildekt, men ligger nå i dagen. Oppdaget 1990.

Bjølsenskogen gravfelt, Rygge: To sikre og en mulig skålgrop hugget på øvre del av en jordfast blokk i gravfeltet ID68724. Steinen er den NØ-ligste i en rekke med tre store steinblokker Ø for den Ø-ligste av de to steinsetningene, og ligger ca. 7 m ØNØ for den oppreiste steinen i steinsetningen. Steinblokken er omgitt av flere mindre, mosegrodde steiner. En av skålgropene ligger helt på toppen av steinen, den andre og en usikker grop ligger like nedenfor, på en smal NØ-vendt kant. Diameter 4-5 cm, dybde 0,4-1 cm. Registrert 1974.

Bjølsenskogen, Rygge: Tre skålgroper hugget på en S-vendt skrå flate på en jordfast blokk med blålig farge. Steinblokken er den Ø-ligste og laveste av to store jordfaste blokker som ligger i den største og V-ligste av de tre steinlegningene i gravfeltet ID68724. Steinlegningen er vanskelig å følge sikkert i N-del, men har tydelige kantstein i søndre halvdel, steinblokken ligger nesten helt ut mot steinlegningens Ø-lige ytterkant. Skålgropene er hugget spredt, den øverste 25 cm SV for steinens høyeste punkt, den neste 35 cm lengre mot SSV og den siste 35 cm ØSØ for steinens V-ende, 110 og 132 cm fra de to andre. Registrert 1974.

Roerslunden, Rygge: Tre skålgroper hugget på et lite bergskjær eller en lav, jordfast blokk mellom grusveien og et eldre steingjerde. Berget har en jevnt forvitret overflate, og var helt overgrodd med mose og krattvegetasjon. Største høyde over bakkenivå 40 cm. Skålgropene er hugget på den øvre, flate delen av berget, NØ for en markant bergsprekk som deler berget i to deler. To av gropene er hugget tett ved hverandre, den ene av disse i en liten bergsprekk. Den tredje ligger 23 cm mot N, denne har en ujevnhet på den ene siden, men er likevel tydelig. Diameter 5-6,5 cm, dybde 0,5-1,2 cm. Registrert i 1974.

Hestehagen, Dilling, Rygge: 7-9 skålgroer hugget på en liten, lav stein omgitt av engvegetasjon, helt S i gravfeltet ID68741. Det er enkelte andre steiner som stikker opp av gresset, men steinlegningene i gravfeltet er ikke mulig å definere. Steinens synlige overflate er horisontal og måler 60x35 cm. Gropene er hugget tett på et 22x17 cm stort område, her er steinen jevn og fin. Overflaten er mer ruglete mot S, og i Ø er det en avskalling helt inn mot gropene. Flere av gropene er svakt ovale. Diameter 4-5 cm, dybde 0,5-1 cm. Registrert 1974.

Bytårnet, Moss: Fem skålgroper, en avlang grop og en fotsålefigur på øvre del av et markert knausparti S på et lite høydedrag. Knausen ligger 30 meter S for bytårnet i Moss, i ytterkant av parkområdet rundt tårnet. Ristningene er hugget på en NØ-vendt skråflate nær knausens høyeste punkt, like V for en en avskjermet avsats i berget. Ristningsflaten er delvis delt i to av en ujevn, smal bergrygg som strekker seg mot SV. Flaten har en relativt glatt og jevn overflate, men det er flere avskallinger, spesielt i NV-re del. Det er spor etter tagging, maling og fargelegging på berget flere steder, til dels helt inn mot ristningene. Oppdaget 2023 av Tormod Fjeld. Hestehagen, Dilling, Rygge: 1-2 skålgroper på en lav, liten bergflate i gravfeltet ID 48976. Området brukes som sauebeite, og er delvis åpent, delvis bevokst med glissen løvskog. Bergflata ligger i flukt med bakken 4 meter SSV for en tydelig gravhaug, og ca. 13 meter inn fra gjerdet i VNV. Ristningsflata er horisontal og det er vanskelig å avgjøre om det er snakk om en liten bergrabb eller en jordfast stein. Det ligger en del steinblokker spredt i området. Berget består av en lys bergart med grå foliasjon, og har en forvitret overflate med en del små avskallinger. Den sikre skålgropa er tydelig, med jevn form, men er skadet av en avskalling i den ene ytterkanten. Diameter 5 cm og dybde 0,5 cm. Funnet av Tormod Fjeld i 2021.

Gipsund / Raskogen, Rygge: Fem skålgroper på en stor, jordfast stein i utkanten av et skogholt med tett granskog. Steinen måler 2,4 x 1,3 meter og høyden over bakken er opp mot 80 cm. Steinen har en ujevn, ru overflate med varierende kornstørrelse. Fire av skålgropene er hugget på rekke S langs steinens høyeste punkt, en smal, omtrent N-S orientert rygg. Den siste gropa ligger på en lavere avsats, ca. 50 cm S for de øvrige. Gropene er av varierende dybde, og flere av gropene er noe ujevne i formen, men gropene er generelt tydelige. Diameter 4-7 cm og dybde 0,3-1,5 cm. Oppdaget 2020 av Tormod Fjeld.

Rør Søndre / Rørskogen, Rygge: 2-3 skålgroper på en steinblokk i NV-re del av det tilrettelagte gravfeltet ID 59308, omgitt av glissen skog. Det ligger flere steinblokker spredt og i ansamlinger i gravfeltet. Ristningssteinen består av en stripete, grå bergart med vekselsvis mørke og lyse striper. Steinblokken måler 80 x 60 cm og er opp til 40 cm høy. De to sikre skålgropene er hugget NV på steinens øvre, horisontale flate, 12,5 cm fra hverandre i retning SV-NØ. I tillegg er det en noe ujevn fordypning på en NNV-vendt skråflate på kanten av steinen. De sikre skålgropene er små og grunne, men jevnt formet. Diameter 2,5-3,5 cm, dybde 0,1-0,5 cm. Oppdaget 2020 av Tormod Fjeld.

Prestegårdskogen / Bygdetunet, Rygge: 21-29 skålgroper på et øst-vest orientert bergskjær eller jordfast stein i søndre del av et skogholt der det nylig er gjennomført hogst. Bergskjæret måler 2,6 x 1,5 meter og stikker 50-60 cm opp over bakken på det høyeste. Med unntak av et mindre bergskjær like øst for ristningsberget, er det ikke noe synlig berg i dagen i området. Skålgropene er primært hugget på bergets øvre del, en forholdsvis plan flate, stedvis med slak helling mot nord, vest eller sør. I tillegg ligger det 5-7 skålgroper på sør-siden av berget, der knausen skråner ned mot sør. Flere av gropene er store og tydelige, men det er også en del grunne eller ujevne groper som anses som usikre. To av de sikre skålgropene er hugget sammen som en dobbelgrop. Det er også en grunn fure fra en av de sikre skålgropene til en mulig grop. De sikre skålgropene har diameter 3,5-7 cm og dybde 0,5-3 cm. Oppdaget 2020 av Tormod Fjeld.

Rød / Gullfunnet, Rygge: En enkelt skålgrop hugget på en jordfast stein i NØ-del av gravfeltet Gullfunnet, ID77610. Steinen måler 70x90 cm og er opp mot 50 cm høy. Den ligger 4,4 meter V for veien, like inn for en delvis gruset veilomme. Steinen ligger midt mellom to av haugene på gravfeltet, tett opp til SV-siden av et bjørketre. Det ligger flere, litt midre steiner rundt samme tre, flere ligger i ytterkanten av en liten, plyndret gravhaug. Skålgropa er hugget på en SV-vendt skråflate. Diameter 4,5 cm, dybde 0,7 cm. Oppdaget 2018 av Tormod Fjeld.

Carlberg, Rygge: Fem skålgroper på en mellomstor, jordfast stein SV på en åkerholme med nylig hogd skog. Det står fortsatt igjen en del løvtrær på åkerholmen, deriblant en stor eik som vokser bare 1-2 meter NV for skålgropsteinen. Det er flere enkeltliggende steinblokker og ansamlinger med stein på denne delen av holmen. Steinen måler 75 x 85 cm og stikker opp 30 cm over bakkenivå på det høyeste. Steinen ligger 6-7 meter inn fra åkerkanten i SV. Skålgropene er hugget på steinens horisontale overside, og er generelt tydelige og jevne. En av gropene ligger i en stor, men grunn avskalling som strekker seg over flatas ØSØ-re del. Gropene har diameter 3,5-5 cm og dybde 0,4-0,6 cm. Oppdaget av Tormod Fjeld i 2020.

Carlberg, Rygge: 81-96 skålgroper på en N-S orientert bergflate i en bratt, ØNØ-vendt skråning på øvre del av en mellomstor åkerholme. Det er påført en del steinblandede jordmasser på sentrale deler av åkerholmen, og ristningsflaten fortsetter inn under jord og steinblokker mot S og V. Bergskjæret er omgitt av spredte løvtrær, med noe tettere vegetasjon ut mot åkerkanten på nedsiden av berget. Skålgropene er hugget på NNØ- og Ø-vendt berg på selve bergryggen, som i dag utgjør V-siden av den eksponerte delen av bergskjæret. Hoveddelen av gropene ligger på øvre del av bergflaten, altså på S-re del. Berget har en forvitret overflate med en del store og mindre avskallinger. Disse befinner seg primært Ø for gropene, men har også skadet en del av gropene. Flere av de usikre skålgropene ligger i områder med avskallinger eller stor forvitring. Trolig har enkelte groper gått tapt. Det antas også at det ligger flere skålgroper på berget mot S og V. De sikre skålgropene er generelt jevne og tydelige, men det er også noen som er grunne og litt ujevne. Gropene er hugget delvis spredt og delvis i klynger og linjer. I fire tilfeller er to og to groper forbundet av en grunn fure. De sikre skålgropene har diameter 2,5-7 cm og dybde 0,2-1,8 cm. De sammenbundne gropene har største lengde 8-13 cm. Feltets utstrekning er 4,2 meter i retning N-S. Oppdaget av Tormod Fjeld i 2020.

Carlberg, Rygge: 36-42 skålgroper på en jordfast stein av grå, finkornet bergart. Steinen ligger sentralt i et smalt skogsbelte mellom store, åpne jorder, i et parti der beltet har en liten utbuling på N-siden. Det er mange steinblokker mellom trærne i skogsbeltet, ristningssteinen ligger tett inn mot stammen av et stort eiketre, på N-siden av dette. Steinblokken måler 1,3 x 1,2 meter, og N-re del stikker 30 cm opp over bakkenivå. S-enden er delvis begravd, men ser ut til å ende i en ujevn bruddkant. Skålgropene er hugget på steinens overside, en slakt SSØ-vendt flate. 4-5 skålgroper ligger helt ut mot bruddkanten i S og er bare delvis bevart. Steinen må være skadet etter at ristningene ble hugget. Trolig har den samtidig endret plassering siden den i dag ligger med bruddflaten ned i bakken. Det er enkelte avskallinger og skader tilknyttet bergsprekker og et lite bomparti på flata, og enkelte av gropene er skadet. De sikre skålgropene har diameter 2,5-6 cm og dybde 0,3-1,3 cm. Oppdaget av Tormod Fjeld i 2021.

Rygge / Moss: Felt med hellemalerier. Flere partier med figurer i falmet rød farge på en bratt, SØ-vendt bergflate med svakt overheng. Bergflaten er del av en markert bergknaus i et skogsområde der skogen framfor berget nylig er hogd ned slik at det er utsyn ut mot dyrket mark i Ø. Figurene omfatter blant annet båter, menneskefigurer og dyrefigurer. Oppdaget av Tormod Fjeld med familie i 2021. Eneste hellemaleri i Østfold.
Kilder:

  • Riksantikvarens skilt og Moss Avis 1990.

Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)