Kurefjorden naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Utsikt mot fuglereservatet i Kurefjorden, fra det nye tårnet. Arkivbildet er fra 1994-95 Foto: Moss Avis/Fotograf: Bjørn Schjolden

Kurefjorden naturreservat i Moss og Råde kommuner ble opprettet i 1978 og noe utvidet i 2010. Samtidig ble verneforskriften revidert. Fjorden regnes som den beste lokaliteten for observasjon av våtmarksfugler i Østfold.

Det vernede området utgjør nå 3910 dekar, hvorav ca 3430 dekar er sjøareal. Grenseendringene sikret noe nytt landareal, blant annet viktige strandenger. Det er ikke lov til å fiske eller plukke skjell her uten spesiell tillatelse fra Fylkesmannen. Alt i naturen her er vernet. Fylkesmannen mener det er uproblematisk at folk bader fra bryggene eller stranden, men det er ikke lov å svømme lengre ut.

Verneinteressene i Kurefjorden knytter seg særlig til områdets funksjon som trekk-, hekke- og fjærfellingslokalitet for ande- og vadefugler. Det er totalt observert mellom 250 og 260 forskjellige fuglearter der. Dessuten har Kurefjorden innslag av strandenger som gjør området verneverdig også i botanisk sammenheng. For at interesserte kan observere fuglelivet i området er det bygget et fugletårn med god utsikt over store deler av Kurefjorden.

Vernekategorien naturreservat gir et strengt vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser. Imidlertid har flere brukerinteresser vært representert i området opp gjennom tidene, som landbruk, yrkesfiske, hytteliv, friluftsliv og småbåttrafikk. Ved vernet ble det tatt hensyn til at mange av disse fortsatt skulle få drive sin virksomhet innenfor visse rammer.

Etter hvert er målsettingen blitt utvidet og omfatter nå våtmarker både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mennesker. Definisjonen av ”våtmarksområde” er vid, og omfatter myr og ferskvann, samt brakkvann og marine områder ned til 6 meters dyp.


Direktorartet for naturforvaltning (DN) er norsk vitenskaps- og forvaltningsmyndighet for konvensjonen.

Kilder:

  • Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Østfold
  • Wikipedia
  • Moss Avis

EV