Moss kommunestyres reglement

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss kommunestyres reglement

Moss kommunestyre er kommunens øverste politiske organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret består av 49 medlemmer. Innkallingen skal sendes ut slik at mottageren har den minst 13 kalenderdager før møtet. Den skal inneholde saksliste med dokumenter og innstillinger. Formannskapets innstilling til handlingsprogram/økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Har et medlem eller et innkalt varamedlem gyldig forfall, skal medlemmet uten opphold melde dette til administrasjonen og oppgi forfallsgrunn. Administrasjonen innkaller straks varamedlem i den nummerorden de er valgt.

Hvis noen regner med at de må fratre som inhabile i en sak, skal administrasjonen varsles slik at vararepresentant kan innkalles. Kommunestyrerepresentanten er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre representanten inhabil. Kommunedirektøren deltar i møtet med talerett personlig eller ved en av sine underordnede. Kommunestyret fastsetter selv tid for sine møter. Ordfører kaller sammen kommunestyret i henhold til fastsatt møteplan, og i tillegg når ordføreren selv finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av kommunestyret krever det.

Sakslisten skal inneholde dokumenter og innstillinger. Når kommunestyret skal behandle klagesaker (være klageorgan) skal disse sakene klart fremgå av sakslisten. Formannskapets innstilling til handlingsprogram/økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Kommunedirektøren deltar i møtet med talerett, personlig eller ved en av sine underordnede. Særskilt sakkyndige og kommunale saksbehandlere kan gi opplysninger og utredninger når ordføreren eller kommunestyret innkaller dem. Utover dette har de ikke adgang til å delta i forhandlingene.

Kilde:

  • Moss kommune

....

EV