Tettstedet Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Alle som forsøker å definere begrepet by, kommer til at tre betingelser må være oppfylt for at et sted kan kalles en by:
Folketallet må være over en viss størrelse, bosettingen må være konsentrert og næringsliv og aktivitet må være bymessig. Siden administrative grenser (kommunegrenser, ”bygrenser”) vanligvis ikke fanger opp det som bebyggelsesmessig og funksjonelt utgjør en sammenhengende by, har vi innført begrepet tettsted. (Definisjon og kriterier: Se Statistisk sentralbyrå.) Dette er en viss erstatning for et manglende statistisk bybegrep. Tettsted er da en regional avgrensning som kan være med på å beskrive byutviklingen (urbaniseringen) i Norge uavhengig av hvor kommunegrenser til enhver tid går. Skillet mellom tettbygd og spedtbygd bosetting blir benyttet i mange analyser som en variabel for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og demografiske forhold. Begrepet tettsteder er brukt i Statistisk sentralbyrå siden folketellingen i 1960, men er også brukt tidligere (se H. Myklebost: Norges tettbygde steder 1875 – 1950)

Folketallet i tettstedet Moss

1875–1950

År 1875 1890 1910 1930 1950
Folketall 5 100 8 800 11 700 14 400 19 300

Folketallet er avrundet til nærmeste 100

1960 - 2012

År 1960 1970 1980 1990 2000 2012
Folketall 21 300 27 400 29 700 29 400 33 100 43 400

Folketallet er avrundet til nærmeste 100

Gjennom hele perioden 1875–1950 utgjorde en tettbygd del av Rygge kommune tettstedet Moss. I 1980 bodde 5 000 av tettstedsbefolkningen (29 700) i Rygge kommune. I 2012 (da tettstedsbefolkningen var 43 400) bodde 30 200 i Moss kommune, 7 700 i Rygge kommune og 5 700 i Vestby kommune. For å tolke tallene må vi holde fast på definisjonen (tetthets- og størrelseskriteriet) og være oppmerksom på at den løpende tette bebyggelsesutviklingen fanger opp og vokser sammen med tidligere spredt bosetning. Folketallet i Moss kommune var drøyt 30 700 i 2012, mens tettstedsbefolkningen i kommunen utgjorde 30 200. Om lag 500 bodde med andre ord i spredt bosatte strøk innenfor Moss´ kommunegrenser.


Kilder:
Artikkelen er skrevet av: Hans Solerød (HS)

befolkning, folketall, folketelling, innbyggere, innbyggertall