Urstad Søndre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Urstad søndre' dronefoto , (2023) Foto Petter Saltnæs
Urstad søndre' Kårbygning , (2023) Foto JK
Urstad søndre' hovedbygning , (2023) Foto JK
Urstad søndre' tunet foran hovedbygning , (2023) Foto JK
Urstad søndre' låve bygningen , (2023) Foto JK


Tipp-oldefaren til dagens eier kjøpte eiendommen i 1860. Da hørte det bare noen få dekar jord til gården. Han kjøpte en del større og mindre jordstykker som ble lagt til gården. Nåværende eier har også kjøpt en del jord. Dette førte til at gården hadde to gårdsnummer og mange bruksnummer. Siden er dette blitt forenklet, slik at Urstad Søndre nå har gnr 177, bnr 6. Stedet der kårbygningen ligger er et unntak, se nedenfor. Gården har 93 daa fulldyrket jord, 26 daa innmarksbeite og 15 daa skog, til sammen 139 daa.

Hovedveksten er gras til ca 100 vinterforede sauer. Om sommeren har gården ca 250 sauer, de beiter delvis på gårdens eget beiteareal, og i tillegg leier Urstad Søndre sauebeite og eng på 4 steder rundt i bygda. Til sammen gir dette omtrent 300 daa beite + eng.

Hovedbygningen ble reist i 1861 og utvidet i 1969 og i 2004. Kårbygningen ble reist i 1954 og ligger på Urstad Søndre, gnr 178, bnr 10.

Det ligger flere gravhauger på gården, de er dessverre blitt røvet. I åkeren er det funnet pilspisser og økser i flint. Dessuten er det funnet en steinfallos som er datert til rundt år 0.

Tippoldefar til nåværende eier var, i tillegg til bonde, også snedker (snekker). Hans spesialitet var likkister. Gårdens eiere har tatt vare på snekkerverktøyet.

Man har også tatt vare på bøker som viser mellomregnskap mellom melk levert til Dilling meieri og kolonialvarer mottatt fra handelsforretningen. Penger var ikke så mye i bruk.

Urstad Søndre eies i dag av Harald Urstad.


Kilder:

  • Harald Urstad
  • Leif Einar Urstad


JK, AS