Voksenopplæringen ved Rygge hovedflystasjon

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Voksenopplæringen ved Rygge hovedflystasjon 1955 – 2018

Voksenopplæringen på Rygge hovedflystasjon etablerte sitt første undervisningstilbud høsten 1955. Denne avdelingen ble fort et av forsvarets mest omfattende skole- og kurstilbud. Realskole, artiumskurs, handelsskole, teknisk aftenskole, vinterlandbrukskurs og en rekke mer hobbypregede undervisningstilbud ble igangsatt – og tilbudet ble gjort tilgjengelig for alle personellgrupper. Utover på 60-tallet ble det formalisert et samarbeid med Rygge kommune og Østfold fylke som tillot sivile elever å delta på voksenopplæringens undervisningstilbud. Dette samarbeidet mellom sivil og militær voksenopplæring fikk etter hvert et betydelig omfang, og bidro til å skape et positivt forhold mellom flystasjonen og det sivile miljøet i Rygge og nærliggende kommuner. Med det brede og stabile elevgrunnlaget dette samarbeidet skapte, var det mulig å utvide skole- og kurstilbudet; og etter hvert oppsto ytterligere tilbud: 2 årig bedriftslederskole, grunnkurs markedsføring, elementærteknisk skole og serviceteknikerskole. På høgskolenivå ble det formalisert et samarbeid med Høgskolen i Østfold. Dette innebar at høgskolens deltidsutdanning til bedriftsøkonom, dvs vekttallskurs i økonomiske og administrative fag, examen philosophicum og examen facultatum ble lagt til Voksenopplæringen på Rygge. Disse tilbudene ble svært populære og gjennomført med høye studenttall hvert semester.

Innen mer yrkesrettet opplæring ble tilbudene innenfor transportfag populære: yrkessjåføropplæring klasse C, D og CE, lastbilkranfører, truckfører og anleggsmaskinfører.

Fra 2006 ble voksenopplæringen underlagt Forsvarets høgskole med navnet «Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter», kalt «Fokus». Denne nye organisasjonen endret ressursbruken med mer fokus på Forsvarets egne behov. Utover på 2000 tallet endret mønsteret i førstegangstjenesten seg med den konsekvens at antall soldater på Rygge sank betydelig. Dette medførte at elevgrunnlaget ble redusert og grunnlaget for skoler/kurs tilsvarende mindre. Fokusavdelingen på Rygge med egen rektor ble nedlagt i 2014 og underlagt rektoratet i Oslo. Skole- kurstilbudene på Rygge ble koordinert med Oslo, og lokalt ble det lagt mest vekt på tilrettelegging av nettbasert undervisning og obligatorisk gjennomføring av karrieresamtaler.

I 2016 vedtok Stortinget å nedlegge den landsdekkende Fokusorganisasjonen, og dette ble så formalisert i 2018 som en del av innsparingstiltakene i Forsvaret.

6. juni 2018, etter 63 års drift, ble lyset slukket og døren låst til Voksenopplæringens lokaler på Rygge. En æra er forbi, nye aktører er på plass i lokalene – og Rygge VO´s historie er henvist til arkivesker i Forsvaret arkiv på Lillehammer.

Kilde:

  • Per Bordal, tidligere rektor

---

EV