Oslofjorden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Oslofjorden er dannet i en forkastningssone oppstått i permisk tid. Fjorden er drøye 100 km lang fra Færder til Oslo rådhus. Moss kommune fronter Oslofjorden fra Kurefjorden i sør til Kulpe på Kambo i nord. Fjorden har Norges største trafikk av ferger og lastebåter. En rekke utenlandsferger trafikkerer Oslofjorden, og Bastøfergene mellom Moss og Horten frakter folk og biler hvert kvarter i hoveddelen av døgnet.

Ytre Oslofjord går fra Færder fyr i sør til Hurumlandet, der fjorden deler seg i Drammensfjorden og indre Oslofjord. Ytre del er 10–20 kilometer bred. Indre Oslofjord, innenfor det rundt en km brede sundet ved Drøbak, er bare 3 - 5 kilometer bred. 1,6 millioner mennesker bor rundt Oslofjorden i 2020, og tilflytningen er stor. Fjorden er også viktig som rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fiske.

Forurensningen i Oslofjorden øker stadig. De siste årene er det registrert omfattende fugledød, fiskemengden er gått sterkt tilbake. Dette gjelder særlig for torskefiskene lyr, sei, hvitting og torsk. Flere miljøinstitusjoner mener at tiltak haster. Sjøørret er en art som har vist evne til å komme sterkt tilbake i Skagerrak, som følge av treffsikre tiltak. Omlegging av driften i landbruket rundt fjorden, befolkningsøkning, klimaendringer og endret nedbørsmønster har medført økt tilførsel av jordpartikler og næringssalter. Dette har resultert i nedslamming av havbunn og formørkning av vannmassene. Summen av alle menneskelige påvirkninger gjør at betingelsene for fisk i fjorden er endret. Miljøverndirektoratet vil redusere tilførselen av miljøgifter ved utslipp fra kommunale avløp og arealavrenning fra landbruket og fortsatt frede fangstområder for hummer og fisk. Ordførerne rundt Oslofjorden er sterkt bekymret for at fjordens marine miljø viser tegn på økologisk sammenbrudd. De foreslår at kommunene må settes i stand til å rense avløpet for nitrogen, innføre forbud mot tømming av båtkloakk innen 2023, og rydde opp gammelt fiskeredskap og industriavfall på havbunnen. Tils ammen skal det bygges 57 nitrogenrenseanlegg i Oslofjorden. Et positivt tiltak er at tre av Bastøfergene nå er elektriske, og dermed redusert utslipp. Fergene er også med på å overvåke tilstanden i fjorden.

Kilder:

  • Wikipedia
  • Store Norske Leksikon
  • Dagsavisen
  • Havforskningsinstituttet
  • Moss Avis

...

EV