Naturvernområder

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Naturvernområder

Moss har 30 naturvernområder. Fra 2020 har kommunestyret gitt fra seg forvaltningsansvaret for alle, etter at kommunen ble dømt for å ha hugget ned skogen langs Botnertjernet. Hensikten var å bedre trafikksikkerheten på Larkollveien.

Dette er naturvernområdene i Moss: Bangtjernet naturreservat er på 0,005 km2. Formålet med biotopvernområdet er å bevare et område med særskilt betydning som økologisk funksjonsområde som yngle og leveområde. Det gjelder for artene liten salamander, stor salamander, buorm og vanlig frosk.

Bogslunden Reservatet ligger ved Carlberg gård i Rygge og grenser mot jernbane, dyrket mark og skog. Fuglelivet er rikt her med bl.a. skogdue, d:vergspett, gulsanger, bøksanger og grå fluesnapper. Edelløvskogen består for det meste av gråor-askeskog og alm-lindeskog, samt litt svartor-sumpskog og lagurtgranskog. I tillegg er det mange flotte og gamle eiektrær der.

Eggholmen naturreservat i Mossesundet med 22 dekar. Ferdselsforbud 15. april - 15. juli. Formålet med naturreservatet er å bevare en tilnærmet urørt, viktig hekkeholme for sjøfugl, samt et tilgrensende sjøareal med alt naturlig tilhørende plante- og dyreliv.

Eldøya landskapsvernområde med plantelivsfredning. Eldøya naturreservat dekker nordvestre del av Eldøya. Reservatet består av engarealer med noe busker, gruntvannsområder, to småholmer samt en brem av skog i bakkant. Formålet med naturreservatet er å bevare en tilnærmet urørt del av Eldøya og tilgrensende sjøområder, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Det består av engarealer med noe busker, grunntvannsområder, to småholmer samt en brem av skog i bakkant. Berggrunnen er rombeporfyrkonglomerat. Morenen Onsøytrinnet, som mer eller mindre sammenhengende kan følges gjennom Østfold fra Kornsjø til Eldøya, berører særlig søndre del av reservatet. Området har særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, som fiskemåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, makrellterne, tjeld, ærfugl og knoppsvane. Våtmarksområdet fungerer som rasteplass for fugler på trekk. På de fuktige strandengene vokser bl.a. jordbærkløver, mens det på de tørrere engarealene bl.a. vokser kubjelle. I tiden 15. april - 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i reservatet. beporfyrkonglomerat. Det høyeste punktet ligger 25 meter over havet på Store Sletter. Sletterøyene eies av Råde kommune og Danmark av Rygge kommune, og her er det tilrettelagt med bl.a. toalettanlegg. Eldøya og Kollen er i privat eie og har noe fritidsbebyggelse. Med unntak av Kollen er hele området et populært friluftsområde. Halvøya Danmark kan nås til fots fra land når sjøen ikke står for høyt.

Eldøya - Sletter landskapsvernområde: Verneområdet omfatter øyene Kollen, Eldøya, Store Sletter, Mellomsletter og Søndre Sletter samt halvøya Danmark. Øyene er en del av øyrekken langs Østfoldkysten der berggrunnen består av rombeporfyrkonglomerat. Det høyeste punktet ligger 25 meter over havet på Store Sletter. Sletterøyene eies av Råde kommune og Danmark av Rygge kommune, og her er det tilrettelagt med bl.a. toalettanlegg. Eldøya og Kollen er i privat eie og har noe fritidsbebyggelse. Med unntak av Kollen er hele området et populært friluftsområde. Halvøya Danmark kan nås til fots fra land når sjøen ikke står for høyt. De tre øyene er en del av Onsøymorenen (Onsøytrinnet). En rekke sjeldne planter finnes i området, bl.a. hestekjørvel, hartmannsstarr, kubjelle og gul hornvalmue. Området rommer mange interessante engsamfunn og interessant standvegetasjon. Fuglelivet i området er meget rikt og variert.

Feste naturminne Fredningen gjelder en stor sommereik på Nordre Feste, Treet står i en hage i Festeveien 13. Gamle eiker er meget verdifulle for biologisk mangfold, som levested for en rekke arter.

Fuglevik på nordre Jeløy. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell naturtype i form av en velutviklet ask-snelleskog og tilgrensede rike skogarealer. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av høyt artsmangfold og en dam med artsrikt plante- og dyreliv, herunder sjeldne amfibier.

Grønliparken naturreservat ligger i Søndre Jeløy landskapsvernområde og er en tidligere parkskog, som i dag er "forvillet". Formålet er å verne en velutviklet edelløvskog med et rikt dyre- og planteliv i et jordbruks- og parklandskap med lange tradisjoner

Gullholmen Formålet med vernet er å bevare en tilnærmet urørt holme, samt tilgrensende sjøområder med det naturlig tilknyttede dure- og planteliv. Området er egenartet ved å ha særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, og har geologiske verdier.

Husebyskogen naturreservat ligger ca. 500 meter vest for Værne kloster. Hele arealet på 98 dekar (mål) er klassifisert som produktiv skog, dvs. skog med årlig tilvekst over en viss grense. Reservatet ligger som en "lomme" inn i Værne Kloster landskapsvernområde. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med rik sumpskog med variert treslagsammensetning, og overgangssonene mot tørrere skogtyper. Lokaliteten representerer en sjelden og sårbar naturtype og er en rest av en tidligere vanlig naturtype på marin leire i ytre deler av fylket.

Ishavet naturreservat ligger i et barskogområde omgitt av koller og slage åspartier i Mossemarka, mot Vestby kommune. Ishavet er en myr, og hensikten med formålet er å bevare ei typisk og uberørt flatmyr. Hensikten med vern av myrer er å sikre lokaliteter av alle myrtypene, som et ledd i arbeidet med å bevare et representativt utvalg av alle naturtyper for ettertiden.

Kajalunden naturreservat sør for bygningene på Evje herregård. Reservatet er omgitt av en golfbane og noe skog. Formålet er å bevare Østfolds største smyle-bøkeskog, og stammer fra en planting fra ca. 1870.

Klosteralleen biotopvern. Dette er ett av få voksesteder i Norge for den sjeldne kammarimjellen (rød variant). Bestanden teller flere hundre individer og ser ut til å være stabilt livskraftig. En utvikling i området med gjengroing og tilførsel av næringsstoffer og veisalt vil være negativt for arten. Derfor er det gjort en avtale med vegvesenet at denne veistrekningen ikke skal saltes. Likeså skal kantslått gjøres etter frøsettingen.

Kongshavntjernet naturreservat ligger mellom Kongshavn og Singelbukta på Jeløy. Naturreservatet omfatter selve tjernet, sumpskogen vest for tjernet og fastmarksskog i nord og øst, med store innslag av edelløvtrær. Formålet med naturreservatet er å verne et tjern med artsrikt plante- og dyreliv, samt tilgrensende sump- og skogareal med stor variasjon i naturlige vekstvilkår og innslag av edelløvskog lite preget av inngrep.

Kurefjorden naturreservat ble opprettet i 1978 og omfatter den innerste delen av fjorden med tilhørende holmer og strandenger. Dette er et viktig område for rastende ender og vadere på trekk vår og høst, blant annet krikkand, stokkand, brushane og myrsnipe. Det er observert om lag 250 ulike fuglearter her, og området regnes som den viktigste lokaliteten for trekkende vadefugler i Oslofjordområdet. Fjorden regnes som den beste lokaliteten for observasjon av våtmarksfugler i Østfold.

Orebukta naturreservat ligger i det nordøstre "hjørnet" av Jeløya. Formålet med naturreservatet er å verne et område med svært høy biologisk mangfold, herunder et betydelig antall sjeldne plante- og dyrearter, og stor variasjon i rike og fattige skogtyper.

Rambergbukta naturreservat ligger på Jeløyas vestside. Det er en grunn bukt omkranset av dyrket mark og noe skog. Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur i form av et våtmarksområde. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold som rastelokalitet under trekket for ande- og vadefugl, og som hekkeområde for vade- og spurvefugl. Område er på 372 dekar våtmark. Ferdselsforbud 15. mars - 31. mai og 1. august - 30. september i gruntområdene og på Flantorsk. Jaktforbud.

Orkerødskogen ligger midt inne på Jeløya, litt nord for tettbebyggelsen. Verneområdet består av en del av østsiden av Rambergåsen, og skogområdet som skråner videre nedover mot sør og øst til Orkerød. Området er et mye brukt turområde med mange stier. Inne i verneområdets søndre del ligger det et mindre område som ikke er vernet, der Trollskogen barnehage har et permanent leirsted. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur som har særlig betydning for biologisk mangfold. Her er mye lågurt-granskog, kalkfuruskog, blåbærfuru- og eikeskog, alm-lindeskog og bregneskog, med tilhørende rik flora og fauna i det geologiske Oslo-feltet. Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende trakter under marin grense i Sørøst-Norge. Målet er å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Refsnes naturreservat på Jeløy har 83 dekar med edelløvskog. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med en spesiell naturtype i form av et variert skogområde med dominans av varmekjær skog. Området er av særlig betydning for biologisk mangfold med et rikt plante- og dyreliv.

Reieråsen naturreservat ligger i Søndre Jeløy landskapsvernområde og utgjøres av en vest- og sørvestvendt skrent/li med til dels svært oppbrutt topografi. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur i form av en skrent med variert edelløvskog. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av rikt artsmangfold.

Revlingen naturreservatet omfatter de to holmene Store og Lille Revlingen på henholdsvis ca. 90 og 15 dekar, ca. 1/2 km ut fra land lengst nord i Rygge. Mellom de to holmene er det svært grunt og steinete. Dette er de eneste holmene mellom Jeløya og Larkollen. Høyeste punkt ligger 22 meter over havet på Store Revlingen. Lengst nordøst på Store Revlingen, utenfor reservatet, ligger det en sandstrand og en brygge, og i tilknytning til dette er det satt ut søppelstiver og en do. Denne delen av øya er mye brukt av dagsbesøkende. Formålet med naturreservatet er å bevare en tilnærmet urørt holme, samt tilgrensende sjøområder, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området er egenartet ved å ha særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, og har geologiske verdier. I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i reservatet.

Rødsåsen naturreservat på Søndre Jeløy med utgjør det sørvestre "hjørnet" av Jeløya og ligger på Søndre Jeløy landskapsvernområde. Bergarten består av rombeporfyr og vulkansk konglomerat. Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv på permiske bergarter i de mest sommervarme strøk av landet, med eksponert beliggenhet inntil Oslofjorden. Det er forbud mot bål, sykling og bruk av hest.

Steinene biotopvernområde ligger i ytre del av Kurefjorden, ca. 1,5 km utenfor Kurefjorden naturreservat, og ca. 0,5 km nord for holmen Taralden, der det er opprettet et fuglefredningsområde. Holmen måler ca. 30 x 75 meter. Steinene består av løsmasser av stein grus og sand, samt en skjellbanke på nordsiden. Høyeste punkt ligger ca. 1 meter over havet. I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i verneområdet. Dette omfatter også vannsport, herunder bruk av vannskuter, surfebrett, seilbrett, vannski, paraglider og lignende samt dykkeaktivitet.

Søndre Jeløy landskapsvernområde ligger lengst sørvest på Jeløya. Omtrent halvparten av området består av dyrket mark, og det er kulturlandskapet med alléene, steingjerdene, de store hovedhusene og hageanleggene som er det mest særegne i verneområdet. I landskapsvernområdet er det skilt ut tre naturreservater som har strengere vernebestemmelser. På grunn av mye ferdsel på Søndre Jeløy landskapsvernområde, er det laget en egen ferdselsforskrift som bestemmer hvor man kan sykle, gå og kjøre. Område på 4068 dekar. Geologisk hører Jeløya til Oslofeltet, og berggrunnen er av vulkansk opprinnelse. På Stalsberget finnes et spennende "månelandskap". Løsmassene stammer for en stor del fra det store hovedraet ved Oslofjorden. Området har en rik og variert flora. Bartrærne dominerer i skogene, men det er et stort innslag av edle løvtrær, samt bremmer med svartor mot sjøen. Området har en lang, variert og tilnærmet ubebygd strandlinje med klipper, rullestein og sandstrender. Fuglelivet og insektlivet er rikt. Området er et svært populært utfartsområde, og mange turveier egner seg for barnevogner og rullestoler.

Tangen naturreservat danner nordspissen på Jeløya. Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med spesielle naturtyper i form av en gammel furuskog og rike tørrberg. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold med flere sjeldne arter og et generelt riktig og variert plante- og dyreliv.

Taralden fuglefredningsområde ligger ytterst i Kurefjorden. Øya er 450 meter lang og 150 meter bred, og høyeste punkt ligger ca. 7 meter over havet. Berggrunnen består av grunnfjell. Spesielt den vestre delen av øya er svært steinete. Det meste av øya er dekket av engvegetasjon. På den nordre delen er det også en god del krattvegetasjon, men dette mangler nesten helt i verneområdet, som utgjøres av den søndre halvdelen av Taralden. Vernet er opprettet for å ta vare på fuglelivet og fuglenes livsmiljø knyttet til et viktig hekkeområde for en rekke sjøfuglarter. I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i fredningsområdet.

Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat ligger ca. ca. ½ km sør for Værne kloster. Reservatet består av 3 delområder: Telemarkslunden (øvre Telemarkslunden), Ekebylunden (nedre Telemarkslunden) og en del av Gunnarsbybekken. Den vernede delen av Gunnarsbybekken utgjør ca. 550 meter og ligger mellom en grusvei på vestsiden og dyrket mark og litt skog på østsiden. Verneområdet er rikt på fornminner fra bronse- og jernalderen, og rommer bl.a. flere gravhauger og en steinring.

Vardåsen naturreservat er en ås like sør for Moss & Rygge Golfklubb og Evje herregård. Området er et variert skogsområde, og et viktig friluftsområde. Det er også av de mest urørte områdene så nær sjøen. Berggrunnen består av granitt og granodioritt. Det ligger flere gravrøyser på toppen av åsen. Stedvis er det store forekomster av blåveis.

Vestre Vansjø naturreservat ligger i det sørvestre bassenget i Vansjø og går over kommunegrensen til Våler kommune. Det er grunt og preget av smale sund og viker. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Ferdselsforbud 15. april - 15. juli i Feulstadsundet, Dramstadbukta, Sørpebukta Jaktforbud og fartsbegrensning for båt

Værne Kloster landskapsvernområde er på ca. 5 dekar og strekker seg fra Ekholt i nord og til Årefjorden i sør. Landskapsverneområdet ble bestemt i 2013. Det er et herregårdspreget jordbrukslandskap, med alléer, tregrupper, trerekker og karakteristiske frittstående trær samt kulturminner som bidrar til landskapets verdi. Målsetting er å beholde og utvikle disse verneverdiene. Landskapsvernområdet er ca. 5. 464 dekar stort og av det er ca. 142 dekar sjøareal.


Kilde:

  • Moss kommuneEV